کمپین عاشقان مبارزه با صهیونیست ها

ارسال تصاویر به ایمیل کمپین به نشانی cambs@chmail.ir جهت انتشار

کمپین عاشقان مبارزه با صهیونیست ها

ارسال تصاویر به ایمیل کمپین به نشانی cambs@chmail.ir جهت انتشار

کمپین عاشقان مبارزه با صهیونیست ها
بایگانی

گروه تلگرام این کمپین نیز به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.

جهت پیوستن به این کمپین در تلگرام مشخصات خود را همراه با شماره تلفن همراه همراه تان به شماره همراه زیر ارسال فرمایید:

محمدحسین کشمیری     5328  488  0915

تصاویر تهیه شده خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

cambs@chmail.ir